NLFR
Het Doceo Pack is een verzekeringspakket op maat van de leerkracht (*) en zijn gezin.

(*) Definitie leerkracht: Het onderwijzend personeel en de onderwijsondersteuners uit alle netten in o.a. het kleuteronderwijs, lageronderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, centra voorleerlingenbegeleiding, centra voor volwassenonderwijs, centra voor basiseducatie en het deeltijds kunstonderwijs.
Calculez votre prime

Uw voordelen

10 voordelen van de bescherming die het Doceo Pack te bieden heeft:
 • Dekking voor eigen didactisch materieel
 • Dekking in geval van agressie door een leerling of ouder
 • Bescherming van uw reputatie op sociale media
 • Waarborg ‘BA Gezin’ inbegrepen in het package
 • Dekking van uw persoonlijke beroepsaansprakelijkheid
 • Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging voor leerkrachten dankzij de waarborgen ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ en ‘Rechtsbijstand’
 • Verdediging van uw rechten als leerkracht tegenover uw werkgever
 • Uitgebreide juridische bescherming: professioneel én privé (inclusief waarborg ‘Rechtsbijstand Woning’)
 • Uitgebreide waarborgen hernomen in één enkele polis, éénmaandelijkse factuur
 • Helder verzekeringscontract die beantwoordt aan uw private én professionele risico’s

Details

De waarborgen van het Doceo Pack vormen één geheel. Deze zijn bijgevolg niet afzonderlijk te verzekeren of opzegbaar.

Juridische informatie
De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de besproken punten.

De algemene voorwaarden kan u hier raadplegen.

Contact

Heb je meer informatie nodig?
Neem dan contact met ons op!

PROFESSEUR

Pack Doceo

Le Pack Doceo est un ensemble composé sur mesure du professeur(*) et sa famille.

(*) Définition professeur : le personnel enseignant et ses contributeurs de tous les réseaux dans entre autres l’enseignement maternel, primaire, secondaire, élevé, des centres d’orientation scolaire, des centres d’éducation pour adultes, des centres d’éducation de base et l’éducation artistique à temps partiel.
Calculez votre prime

Vos bénéfices

10 bénéfices de la protection offerte par le Pack Doceo
 • Couverture de votre propre matériel didactique
 • Couverture en cas d’agression par un(e) élève ou un parent
 • Protection de votre réputation sur les médias sociaux
 • Garantie ‘RC famille’ comprise dans l’ensemble
 • Couverture de votre responsabilité professionnelle personnelle
 • Défense civile et pénale pour professeurs grâce aux garanties ‘Responsabilité Civile’ et ‘Protection juridique’
 • Défense de vos droits de professeur vis-à-vis de votre employeur
 • Protection juridique étendue : professionnel et privé (y compris la garantie ‘Protection juridique Maison’)
 • Des garanties étendues reprises dans une seule police, une seule facture mensuelle
 • Un contrat d’assurance clair qui répond à vos risques privés et professionnels

Détails

Les garanties du Pack Doceo forment un ensemble. Par conséquent, ces garanties ne peuvent pas être souscrites ou résiliées séparément.

Information juridique
Les points mentionnés ci-dessus ne remplacent dans aucun cas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui sont toujours prioritaires. Les conditions générales s’appliquent aux points mentionnés.

Les conditions générales vous pouvez consulter ici.

Contact

Vous avez besoin de plus d'infos?
Prenez contact avec nous!
Mobiliteit
Gezin
Zelfstandigen